Vi har dessverre høy trafikk på vår ladesupport, og jobber så raskt vi kan. Koples app og driftssystem ble oppdatert natt til 4.6. For å fortsette å lade med Koples app, må du oppdatere appen og passordet ditt. Se mer informasjon her. Denne siden blir fortløpende oppdatert med løsninger på utfordringer som rapporteres inn ang appbyttet. Dersom du ikke mottar mailen med link til å resette passordet, sjekk søppelpost/spam-mappen din eller sjekk at e-postadressen du oppga er riktig. Kanskje du registrerte deg med en annen e-postadresse?

Lad hos Kople

Vilkår og betingelser​ Terms and conditions

29. september 2022

Click to see english version

Hva gjør Kople og hvordan kan du kontakte oss?

Kople AS, organisasjonsnummer 926 493 280, bygger og drifter ladeanlegg med lynladere, hurtigladere og normalladere. Du finner våre ladere på offentlige parkeringsplasser, ved næringsbygg og butikker, på hoteller og destinasjoner og på arbeidsplasser. Kople tilbyr en tjeneste hvor du enkelt kan starte lading av din el- eller hybridbil på våre ladestasjoner gjennom mobilapplikasjon (app), Drop-in, kortbetaling eller RFID-brikker/klistremerke. Les mer om Kople på www.kople.no

Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss? Ring oss på tlf. 32110011 eller send oss en e-post: support@kople.no.   

 

Kople vilkår og betingelser: Lading av el- og hybridbiler via app, drop-in eller RFID

Koples vilkår og betingelser ("V&B") inneholder viktig informasjon og regulerer forholdet mellom Kople og brukeren av Koples ladetjenester ("Kunden") i Koples ladenettverk ("Tjenesten"). "Kunden” refererer til både juridiske og fysiske personer, og dersom Kunden er en juridisk person gjelder "Tilleggsvilkår for Bedrifter" under "Generelle Vilkår og Betingelser" under. V&B gjelder for bruk av Tjenesten på ladere som er koblet til nettverket til Kople.

Koples ladenettverk omfatter;

 1. Offentlig tilgjengelige ladestasjoner som eies og driftes av Kople, og  
 2. Ladere som kun driftes av Kople, men eies av våre partnere.  

Hvilke ladere som omfattes av Koples ladenettverk finner du til enhver tid oppdatert ladekartet i Koples app og på www.kople.no.

V&B skal ikke gjelde i den utstrekning de begrenser Kundens rettigheter som definert i preseptorisk lovgivning. Dersom en domstol eller offentlig myndighet vedtar at et vilkår er ulovlig, skal vilkåret innskrenkes eller ikke være gjeldende i den utstrekning det er påkrevd, men de gjenværende vilkårene skal anses fullt ut gjeldende.

Kunden er ansvarlig for å kjenne til de gyldige vilkårene og betingelsene hos Kople.  

 

Forbrukeres angrerett

Kunden har, dersom Kunden er forbruker, rett til å gå fra avtalen innen 14 dager etter inngåelsen av denne avtalen. For å bruke angreretten må Kunden gi Kople beskjed om sin beslutning om å avbryte tjenesteleveringen ved å bruke dette skjemaet, eller ved å sende Kople en skriftlig erklæring om utøvelse av angreretten.

Kunden erkjenner at angreretten går tapt dersom Kople har levert tjenesten fullt ut, og aksepterer uttrykkelig at dette vil være tilfellet når Kunden kjøper ladetjenester jf. angrerettloven § 22 c).

Dersom Kunden benytter seg av angreretten etter å ha bedt om oppstart av tjenesten, skal Kunden betale et rimelig beløp til Kople som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunkt forbrukeren gir melding om bruk av angreretten. Dersom det er relevant, må forbrukeren også bære kostnadene ved å returnere eventuelle varer.

 

Betaling for Tjenesten 

Kunden kan benytte seg av og betale for Tjenesten gjennom (i) registrering og betaling gjennom RFID-brikke/klistremerke-RFID eller Koples app, eller (ii) Koples "Drop-in"-løsning eller kortbetaling direkte på ladestasjonen hvor det er tilrettelagt for dette.

Registrerte Kunder:
Ved bruk av Tjenestene via RFID eller app må Kunden opprette en brukerkonto via Koples hjemmeside eller applikasjon, og registrere enkelte opplysninger som kontaktinformasjon, adresse og betalingsopplysninger. Dersom Kunden er en juridisk person, skal kontoen opprettes i virksomhetens navn. Etter registrering vil Kunden få tilsendt et passord for engangsregistering via e-post for å bekrefte kontoen, hvoretter de vil få tilgang til kontoen. Det er Kundens ansvar å sørge for at brukerinformasjonen til enhver tid er riktig registrert i Tjenesten. Kople er ikke ansvarlig for feil inntastet data under eller etter registrering, eller manglende oppdatering av opplysninger. Kople RFID-brikke eller klistremerke kan bestilles via appen, og kan videre benyttes på ladere knyttet til Koples ladenettverk.  

"Drop-in"-Kunder:
Ved bruk av Tjenesten via Drop-in (ad-hoc) trenger Kunden bare å oppgi betalingsinformasjon for å benytte Tjenesten. Hver "Drop-in"-ladeøkt utgjør en individuell avtale som løper ut automatisk når Kunden har avsluttet ladesesjonen og informasjonen lagres frem til kjøpet er gjennomført. Google- og Apple pay kan også benyttes gjennom Koples "Drop-in"-løsning. "Drop-in "-betaling medfører en reservasjon på bankkortet av 500,- NOK. Reservasjonen varer inntil 5 virkedager.

Felles betalingsvilkår:
Lading som foregår via Drop-in, kortbetaling, RFID-brikke/klistremerke eller app belastes Kundens betalingskort. Dersom Kunden er en juridisk person, kan ladeøkten belastes via faktura. 
Ved å akseptere V&B ved registrering av Tjenesten, godtar Kunden at Kople vil belaste Kunden for ladegebyret, inkludert eventuelle gjeldende avgifter og servicegebyr. Det endelige beløpet beregnes når ladeøkten er fullført. Ladingen fullføres enten av systemet i henhold til innstillinger som kunden har satt for lading av sin bil, eller når Kunden aktivt avslutter ladeøkten.

Tjenesten kan bare brukes med ladere på ladestasjoner som er knyttet til nettverket til Kople. Laderne er merket med Kople navn og/eller logo, og er normalt synlige i Kople mobilapplikasjon, i tillegg til tredjeparts applikasjoner og kartløsninger. Enkelte ladestasjoner kan være reservert for bedrifter i henhold til særskilte avtaler, og vil ikke være synlige for øvrige kunder. 

 

Produktpriser

Den gjeldende prisen på Tjenesten for hver spesifikk lader er tilgjengelig på appen eller på Drop-in websiden. Prisene kan variere mellom lokasjoner, ladestasjonseiere og kundegrupper.  

 

Kundens forpliktelser

Kunden skal godta Koples vilkår og betingelser for betaling før Tjenesten tas i bruk.

Det er Kundens ansvar å sørge for at ladingen startes og fullføres på riktig måte. For å sikre at ladingen har begynt, skal Kunden følge med på informasjonen som er synlig på laderen og/eller i bilen. Lading begynner når Kunden har koblet kjøretøyet til ladestasjonen for lading i henhold til instruksjonene, og startet ladeøkten via Drop-in, RFID, app eller betalingsterminal. Det er Kundens ansvar å sørge for at kjøretøyet har de riktige betingelsene for å lade på ladestasjonen.

For privatkunder: Det er Kundens ansvar å sørge for at det registrerte betalingskortet er gyldig på tidspunktet for kjøp av ladetjenester, at det har en tilstrekkelig saldo og ikke er blokkert. Dersom det ikke er mulig å belaste bankkortet, vil Kunden ikke kunne benytte tjenesten.  

For fakturakunder: Det er Kundens ansvar å betale tilsendte fakturaer før forfallsdato. Dersom Kunden ikke overholder betalingsbetingelsene, vil Kunden ikke kunne benytte Tjenesten.  

Kunden er ansvarlig for å overholde de spesifikke parkeringsbegrensningene og reguleringene på ladestasjonen. Når ladeøkten er fullført, skal bilen flyttes fra ladestasjonen snarest mulig, slik at den gjøres tilgjengelig for andre. 

 

Generelle vilkår og betingelser 

Informasjon om Kundens kjøpstransaksjoner er synlig i sanntid på Kople-kontoen, som kan vises i appen eller i Koples kundeportal (https://kople.no/portal). Kople beholder ladeinformasjonen i minst 12 måneder.

Ansvar for det personlige passordet

Når Kunden registrerer seg for Tjenesten, oppgir de e-postadressen sin og velger et passord for å logge inn på kontoen. Kople sender deretter Kunden et engangspassord via e-post for å bekrefte kontoen. Kunden er, for sin del, ansvarlig for å holde passordet sikkert, for ikke å skrive passordet ned slik at tredjeparter kan forstå hva det brukes til, og for ikke å bruke passordet på en måte som tillater andre å få tilgang til informasjonen. 
Kunden skal umiddelbart varsle Koples kundeservice (tlf. 3211 0011) dersom det er grunn til å tro at uautoriserte personer har fått tilgang til eller kjennskap til passordet.

Uautorisert bruk av Tjenesten

Kunden er ansvarlig for enhver uautorisert bruk av Tjenesten under deres kontroll. Kunden er forpliktet til å varsle Kople uten ugrunnet opphold dersom Kunden mistenker at Kundens konto har blitt brukt av en uautorisert person eller på en uautorisert måte. Den beste måten å minimere eventuelle kostnader på som påløper ved slik misbruk er å ringe vår kundeservice (tlf. 3211 0011) så snart som mulig. 
Dersom Kundens RFID eller mobiltelefon med installert Kople app går tapt eller blir stjålet, skal Kunden umiddelbart (innen 48 timer etter å ha blitt oppmerksom på tap eller tyveri av RFID eller mobiltelefonen) kontakte Koples kundeservice (tlf. 3211 0011). Dersom Kunden ikke gir melding om tap eller tyveri av RFID-kortet eller mobiltelefonen innenfor den nevnte fristen, vil kunden selv være ansvarlig for eventuelle rapporterte kjøpstransaksjoner i sin helhet. Kunden er ansvarlig for å fremlegge bevis for eventuelle uautoriserte kjøpstransaksjoner som blir foretatt i den nevnte 48-timers perioden.  

Klager på en kjøpstransaksjon

En Kunde som ønsker å sende inn en klage på en Kople kjøpstransaksjon skal varsle Kople innen 60 dager etter den aktuelle kjøpstransaksjonen ble tilgjengelig på Kundens konto. Reklamasjonen skal konkretisere hvilken type feil det klages på eller hvordan feilen viser seg, i tillegg til beløp belastet, ladestasjon, dato og tidspunkt. Dersom Kunden ikke klager innen 60 dager, mister Kunden sin rett til å gjøre klagen gjeldende. Når en Kunde sender inn en klage, skal Kople gjennomføre en teknisk undersøkelse.

Klager på feil ladekostnader behandles av Kople. Hvis og når en klage aksepteres, skal Kople kompensere Kunden for beløpet uten forsinkelse. Dersom klagen blir avvist, skal Kople informere Kunden om resultatet av klagens utredning og begrunne Kople sitt syn.  

Endringer i Tjenestene eller V&B

Begge parter er klar over at ladesektoren for elbiler utvikler seg raskt. Kople forbeholder seg derfor retten til å endre disse V&B eller Tjenesten i den grad Kople anser det nødvendig, f.eks. med hensyn til:
•    Teknologisk utvikling, 
•    Endringer i krav til utstyr og infrastruktur, 
•    Endringer i gjeldende standarder, lovgivning, veiledning fra tilsynsmyndigheter og/eller bransjeorganer,
•    Endringer Kople pålegges av leverandører og samarbeidspartnere;
•    Å sikre tilstrekkelig informasjonssikkerhet, og/eller
•    Administrative-, driftsrelaterte og andre interne eller eksterne forhold.

Kunden skal informeres om slike endringer med 30 dagers forhåndsvarsel på nettstedet www.kople.no, og skal anses å ha godtatt endringene dersom det ikke protesteres innen fristen Hvis Kunden ikke godtar endringene i V&B har Kunden rett til å avslutte Avtalen.      

Overdragelse

Kople har rett til å overføre kundeforholdet til et nytt selskap i forbindelse med salg, fusjon, oppkjøp, restrukturering eller andre lignende transaksjoner. Kunden samtykker i at alle rettigheter og forpliktelser i henhold til V&B kan overføres til det nye selskapet, og at det nye selskapet skal være bundet av V&B på samme måte som Kople. Kunden skal informeres om slike endringer med 30 dagers forhåndsvarsel på nettstedet www.kople.no. 

Kundens oppsigelse av Avtalen

Kunden kan si opp Avtalen med umiddelbar virkning og uten forhåndsvarsel ved å sende inn en e-post til support@kople.no. En kunde med et utestående beløp kan ikke si opp avtalen før gjelden er betalt.

Koples rett til å heve Avtalen

Kople kan heve Avtalen dersom Kunden, etter å ha mottatt et varsel om å løse kontraktsbruddet innen en rimelig tilleggsfrist, ikke har løst situasjonen innen den angitte tilleggsfristen i følgende tilfeller: 
•    Kunden misligholder sine betalingsforpliktelser  
•    Kunden bruker Tjenesten på en måte som utgjør brudd på V&B  

 

Ansvar og ansvarsbegrensning for Kople  

 • Kople er ikke ansvarlig for skader som forekommer grunnet mangelfull kompatibilitet mellom Kundens bil og ladestasjon, eller på grunn av at Kunden bruker laderen eller ladestasjonen i strid med de til enhver tid gjeldende instruksjoner og tekniske krav som fremgår av denne avtalen eller som Kople eller tredjeparter har gjort tilgjengelig for Kunden.
 • Kople er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller følgeskader på Kundens eiendom som oppstår som følge av Kundens bruk av Tjenesten eller ladestasjonen.  
 • Kunden er ansvarlig for å følge alle retningslinjer og krav i henhold til de instruksjoner som gis av Kople til enhver tid. Dette inkluderer ansvar for at den elbil som Kunden bruker i forbindelse med Tjenesten oppfyller samtlige krav for lading. Kunden har også ansvaret for at app, RFID-brikke/klistremerke eller drop-in ikke brukes av uvedkommende.  
 • Kople er ikke ansvarlig for indirekte tap som tapt fortjeneste, driftsavbrudd, avsavn, tap som følge av skade på gjenstander som har nær og direkte sammenheng med Kundens kjøpstransaksjon, tapte data, mv. med mindre tapet er påført med grov uaktsomhet eller forsett fra Koples side.
 • Kople er ikke ansvarlig for tap som følge av at ladeinfrastruktur legges ned eller er ute av drift.  
 • Kople er ikke ansvarlig for oppnådd effekt da flere eksterne faktorer påvirker dette som f.eks. temperatur, bil, antall aktive ladeøkter på samme lokasjon og batteritilstand.
 • Kople er ikke ansvarlig for skader, drift eller utilgjengelighet tilknyttet tredjepartsladestasjoner eller applikasjoner.  
 • Kople er heller ikke ansvarlig for hindringer utenfor Kople’s kontroll som Kople ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller overvinne følgene av.  
 • Kunden er ansvarlig for å overholde parkeringsregler i henhold til lover og forskrifter eller regler fastsatt av for eksempel et parkeringsselskap eller kommune. 

Tilleggsvilkår for bedrifter

Dersom Kunden er en juridisk person, skal følgende vilkår gjelde i tillegg og ha forrang ved konflikt med andre vilkår i V&B:

 • Vedkommende som godtar disse V&B og bruker Tjenesten på vegne av en juridisk person, bekrefter at vedkommende har myndighet til å binde den juridiske personen til V&B, og samtykker til å være bundet av disse vilkårene på vegne av vedkommende juridiske person.
 • Kople fakturerer for Tjenesten med 30 dagers forfall. Fakturaen vil bli sendt elektronisk i samsvar med den informasjonen som er oppgitt av Kunden. Eventuelle innsigelser mot fakturert beløp må fremsettes innen 30 dager fra mottak av faktura. Dersom klagen ikke fremsettes innen denne fristen, mister Kunden retten til å gjøre krav gjeldende.
 • Ved forsinket betaling vil det påløpe renter i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m fra forfallsdato.
 • Koples maksimale erstatningsansvar som følge av brudd på V&B er begrenset til fakturert vederlag for Tjenestene den siste måneden fra hendelsen som forårsaket erstatningskravet.  
 • Dersom det i forbindelse med Kundens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har Kople rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning og ethvert utestående vederlag skal forfalle umiddelbart og være betalbart fra hevingserklæringen blir sendt.

 

Tvister 

V&B skal underlegges og tolkes i samsvar med norsk rett.

Tvist skal først søkes løst gjennom forhandling mellom partene.

Dersom Kunden er forbruker: Ved manglende overenskomst har Kunden rett til å la enhver tvist som oppstår mellom Kunden og Kople bli avgjort av Forbrukerklagevalget eller Ringerike, Asker og Bærum tingrett, eller å benytte sine rettigheter med grunnlag i lov til å la andre lignende organer behandle tvisten.  

Dersom Kunden er en juridisk person: Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Ringerike, Asker og Bærum tingrett er verneting. 

 

Kople AS

Organisasjonsnummer: 926 493 280

Kundeservice: tlf. 32 11 00 11

e-post support@kople.no

www.kople.no.   

 

Terms and conditions – Kople

 

What does Kople do, and how can you contact us? 

Kople AS, organisation number 926 493 280, builds and operates charging facilities with ultra fast chargers, fast chargers and normal chargers. You will find our chargers in public parking spaces, near business premises and shops, at hotels and destinations and in the workplace,. Kople offers a service where you can easily start charging your electric or hybrid vehicle in our charging stations using a mobile application (app), Drop-in, card payment or RFID chips/stickers. Read more about Kople at www.kople.no. 

If you have questions or want to get in touch with us? Call us on tel. no. (+47) 32110011 or send us an email: support@kople.no.   

 

Kople’s terms and conditions: Charging electric and hybrid vehicles using an app, drop-in or RFID 

Kople’s terms and conditions ("T&C") contain important information and regulate the relationship between Kople and the user of Kople’s charging services ("Customer") in Kople’s charging network ("Service"). "Customer" refers to both legal and natural persons, and if the Customer is a legal entity, the "Additional Terms and Conditions for Businesses" under the "General Terms and Conditions" section shall apply. The T&C apply to the use of the Service on chargers connected to Kople’s charging network. Kople’s charging network includes: 

1.      Publicly available charging stations owned and operated by Kople, and  

2.    Chargers only operated by Kople but owned by our partners.  

You will always find an updated list of the chargers included in Kople’s charging network on the charging map in Kople’s app and at www.kople.no.  

The T&C shall not apply to the extent that they limit the Customer’s rights such as defined by compulsory legislation. If a court or public authority determines that a provision is unlawful, the provision shall be limited or rendered invalid to the extent required, but the remaining provisions shall remain fully applicable.

The Customer is responsible for knowing the applicable T&C with Kople.  

 

Consumer’s right of withdrawal 

If the Customer is a consumer, the Customer has the right to withdraw from the agreement within 14 days after entering into this agreement. To exercise the right of withdrawal, the Customer must notify Kople of their decision to cancel the service delivery by using this form, or by sending a written statement to Kople regarding the exercise of the right of withdrawal.

The Customer acknowledges that the right of withdrawal is forfeited if Kople has fully provided the service, and expressly accepts that this will be the case when the Customer purchases charging services in accordance with the Consumer Contracts Act § 22 c).

If the Customer exercises the right of withdrawal after requesting the commencement of the service, the Customer shall pay a reasonable amount to Kople in proportion to the services provided up to the point when the Customer notifies the use of the right of withdrawal. If applicable, the Customer must also bear the cost of returning any goods.

 

Payment for the Service 

The Customer can use and pay for the Service by (i) registration and payment via RFID tag/sticker-RFID or Kople's app, or (ii) Kople's "Drop-in" solution or direct card payment at the charging station where available.

Registered Customers:

When using the Services via RFID or app, the Customer must create a user account through Kople's website or application and provide certain information such as contact details, address, and payment information. If the Customer is a legal entity, the account should be created in the name of the business. After registration, the Customer will receive a one-time registration password via email to confirm the account, after which they will gain access to the account. It is the Customer's responsibility to ensure that the user information is accurately registered in the Service. Kople is not liable for incorrectly entered data during or after registration, or for failure to update information.

Kople RFID tag or sticker can be ordered via the app and can be further used on chargers connected to Kople's charging network.

"Drop-in" Customers:

When using the Service via Drop-in (ad-hoc), the Customer only needs to provide payment information to utilize the Service. Each "Drop-in" charging session constitutes an individual agreement that automatically expires when the Customer has completed the charging session, and the information is stored until the purchase is completed. Google and Apple Pay can also be used through Kople's "Drop-in" solution. "Drop-in" payment entails a reservation of NOK 500 on the Customer's bank card. The reservation lasts for up to 5 business days.

General payment terms:

Charging conducted via Drop-in, card payment, RFID tag/sticker, or app will be charged to the Customer's payment card. If the Customer is a legal entity, the charging session can be invoiced. By accepting the Terms and Conditions upon registration of the Service, the Customer agrees that Kople will charge Customer for the charging fee, including any applicable taxes and service fees. The final amount is calculated when the charging session is completed. The charging session is completed either by the system according to the customer's car charging settings or when the Customer actively ends the charging session.

The Service can only be used with chargers at charging stations connected to Kople's network. The chargers are marked with the Kople name and/or logo and are typically visible in the Kople mobile application, as well as third-party applications and mapping solutions. Certain charging stations may be reserved for businesses under specific agreements and will not be visible to other customers.

 

Product prices 

The applicable price of the Service for each specific charger is available on the mobile application or on the Drop-in website. Prices can vary between locations, charging stations and customer groups.  

 

Customer obligations 

The Customer shall accept Kople’s terms and conditions for payment before using the Service.  

It is the Customer's responsibility to ensure that charging is started and completed correctly. To ensure that charging has begun, the Customer must keep an eye on the information visible on the charger and/or in the vehicle. Charging begins when the Customer has connected the vehicle to the charging station according to the instructions, and started the charging event via Drop-in, RFID, mobile application or payment terminal. It is the Customer's responsibility to ensure that the vehicle has the correct conditions for charging at the charging station. 

For private customers: It is the Customer’s responsibility to ensure that the registered payment card is valid at the time of purchase of charging services, that it has an adequate balance and is not blocked. If it is not possible to debit the bank card, the Customer will not be able to use the service.  

For invoice customers: It is the Customer's responsibility to pay the invoices sent before the due date. If the Customer fails to comply with the payment terms, the Customer will not be able to use the Service.

The Customer is responsible for complying with the specific parking restrictions and regulations at the charging station. After the charging event has been completed, the vehicle must be moved from the charging station as soon as possible so it can be made available for others. 

 

General terms and conditions 

Information on the Customers’ purchase transactions is visible in real time on the Kople account, which can be displayed in the app or in Kople’s customer portal (https://kople.no/portal). Kople stores the charging information for at least 12 months.      

Responsibility for your personal password 

When a Customer signs up for the Service, they provide their email address and a selected password to log into their account. Kople then sends the Customer a one-time password by email to verify the account. Customers, on their part, are responsible for keeping the password secure, so as not to write the password down so that third parties can understand what it is used for and not to use the password in a way that allows others to access the information. 

The Customer shall immediately inform Kople’s Customer Service (tel. 3211 0011) if there is reason to believe that unauthorised persons have accessed or gained knowledge of the password. 

Unauthorised use of the Service 

The Customer is responsible for any unauthorised use of the Service under their control. The Customer is obligated to notify Kople without undue delay if the Customer suspects that their account has been used by an unauthorized person or in an unauthorized manner. The best way to minimize any costs incurred in the event of such abuse is to call Kople's customer service (tel. (+47) 3211 0011) as soon as possible. 

If the Customer's RFID or mobile phone with the installed Kople mobile application is lost or stolen, the Customer must immediately (within 48 hours of becoming aware of the loss or theft of the RFID or mobile phone) contact Kople’s customer service (tel. 3211 0011). If the Customer does not contact Kople upon the loss or theft of the RFID card or mobile phone within the aforementioned deadline, the Customer shall be responsible for any reported purchase transactions in their entirety. The Customer is responsible for submitting evidence of any unauthorised purchase transactions carried out in the aforementioned 48-hour period.  

Complaints relating to a purchase transaction 

A Customer wishing to lodge a complaint about a Kople purchase transaction, shall notify Kople within 60 days of the relevant purchase transaction becoming available in the Customer's account. The complaint shall specify what type of error it relates to or how the error manifests itself, in addition to the amount charged, the charging station in question, the date and the time. If the Customer does not submit their complaint within 60 days, they lose their right to maintain the complaint. When a Customer submits a complaint, Kople will conduct a technical investigation. 

Complaints about incorrect charging costs are processed by Kople. If and when a complaint is accepted, Kople shall compensate the Customer for the amount without delay. If the complaint is rejected, Kople shall inform the Customer of the result of the complaint's investigation and justify Kople's view.  

Changes to the Services or the T&C 

Both sides are aware that the charging sector for electric vehicles is developing rapidly. Hence Kople reserves the right to modify these terms and conditions to adapt the operation of the Service or T&C or the Service to the extent deemed necessary by Kople, for example, regarding:

• Technological advancements,

• Changes in equipment and infrastructure requirements,

• Changes in applicable standards, legislation, guidance from regulatory authorities and/or industry bodies,

• Changes imposed on Kople by suppliers and partners,

• Ensuring adequate information security, and/or

• Administrative, operational, or other internal or external factors. 

The Customer shall be informed of such changes with 30 days' prior notification on the website, www.kople.no, and shall be deemed to have accepted the changes if no objection is raised within the specified deadline. If the Customer does not accept the changes to the T&C, the Customer has the right to terminate the Agreement.      

Assignment

Kople has the right to assign the customer relationship to a new company in connection with a sale, merger, acquisition, restructuring, or similar transaction. The Customer agrees that all rights and obligations under the Terms and Conditions may be transferred to the new company, and that the new company shall be bound by the Terms and Conditions in the same manner as Kople. The Customer shall be notified of such changes with a 30-day advance notice on the website www.kople.no.

Customer's termination of the Agreement 

The Customer can terminate the Agreement with immediate effect and without prior notification by sending an email to support@kople.no. A Customer with an outstanding amount may not terminate the Agreement until any amount due has been paid. 

Kople’s right to terminate the Agreement 

Kople may terminate the Agreement if the Customer, after receiving a notification of resolving the breach of contract within a reasonable, extended time limit, has not resolved the situation within the specified extended time limit in the following cases: 

 • The Customer defaults on their payment obligations  
 • The Customer uses the Service in a way that constitutes a breach of the T&C.  

 

Kople’s liability and limitation of liability  

 • Kople is not liable for damage occurring as a result of a lack of compatibility between the Customer’s vehicle and the charging station, or because the Customer uses the charger or the charging station contrary to the at any time applicable instructions and technical requirements that follow from this Agreement, or that Kople or third parties have made available for the Customer.
 • Kople is not liable for direct or indirect damage or consequential damage to the Customer’s property occurring as a result of the Customer’s use of the Service or charging station.  
 • The Customer is responsible for complying with all guidelines and requirements according to the instructions given by Kople at any time. This includes responsibility for the electric vehicle used by the Customer in connection with the Service complying with all requirements for charging. The Customer is also responsible to ensure that the app, RFID chip/sticker or Drop-in is not used by unauthorised persons.  
 • Kople is not liable for indirect losses such as a loss of profit, operational interruptions, loss of use, loss resulting from damage to objects closely and directly connected with the Customer’s purchase transaction, lost data etc., unless the loss is caused by gross negligence or intent by Kople.
 • Kople is not liable for losses resulting from charging structure being closed or out of operation.  
 • Kople is not liable for achieved effect as several external factors may contribute to this, such as temperature, vehicle, number of active charging events at the same location and battery condition.
 • Kople is not liable for damage, operation or inaccessibility connected with third party charging stations or applications.  
 • Nor is Kople liable for obstructions beyond Kople’s control which Kople could not reasonably have expected to take into consideration in the Agreement period or overcome the effects of.  
 • The Customer is responsible for complying with the parking rules according to laws or regulations or rules stipulated by for example a car parking operator or a municipality. 

 

Additional Terms for Businesses

If the Customer is a legal entity, the following terms shall apply in addition and take precedence in case of conflict with other terms in the Terms and Conditions:

·       The individual accepting these Terms and Conditions and using the Service on behalf of a legal entity confirms that they have the authority to bind the legal entity to the Terms and Conditions and agrees to be bound by these terms on behalf of the legal entity.

·       Kople invoices for the Service with a payment term of 30 days. The invoice will be sent electronically in accordance with the information provided by the Customer. Any objections to the invoiced amount must be raised within 30 days from receipt of the invoice. If the complaint is not raised within this period, the Customer forfeits the right to make any claims.

·       In case of delayed payment, interest will accrue in accordance with the Norwegian Act relating to Interest on Overdue Payments, etc. from the due date.

·       Kople's maximum liability for breach of the Terms and Conditions is limited to the invoiced fee for the Services during the last month preceding the event that gave rise to the claim for damages.

·       If debt negotiations, composition, bankruptcy, or any other form of creditor control is initiated in connection with the Customer's business, Kople has the right to terminate the agreement with immediate effect, and any outstanding fees shall become immediately due and payable from the date of termination notice.

 

Disputes 

The Terms and Conditions shall be governed by and interpreted in accordance with Norwegian law.

If a dispute arises, an attempt shall first be made to settle it through negotiations between the parties.

If the Customer is a consumer: If there is no agreement, the Customer has the right to allow any dispute arising between the Customer and Kople to be settled by the Consumer Disputes Commission or Ringerike, Asker og Bærum District Court or to exercise the rights on the basis of law to allow other similar bodies to process the dispute.  

If the Customer is a legal entity: in the event that a dispute is not resolved through negotiations, each party may demand that the dispute be finally settled by Norwegian courts. Ringerike, Asker, and Bærum District Court shall have exclusive jurisdiction.

Kople AS, organisation number: 926 493 280, Customer Service: tel. (+47) 3211 0011, e-mail support@kople.no, www.kople.no.  

Hva leter du etter?